Pilsēta Pašvaldība Viesiem Uzņēmējdarbība
Vārda dienas:Igmārs, Ilgmārs, Nanija
Latviski English По-русски Teksta versija Mainīt teksta izmēru
Ceturtdiena, 30. marts
17:31

Jelgavas pilsētas domes sēde - 23.martā.
Norises vieta un laiks: Jelgavas pilsētas domes Sēžu zāle (Lielā iela 11, 2. stāvā), pulksten 10.


Citi notikumi Jelgavas pilsētā

 

2017. gada marts *
Jelgavas pilsētas domes kārtējā sēde 2017.gada 23.martā pulksten 10:00
Nr.p.k. Lēmuma nosaukums Lēmuma teksts
1. 
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017.gada 23.marta saistošo noteikumu Nr.__ “Jelgavas pilsētas simbolika” izdošana
2. 
Jelgavas pilsētas teritorijas plānojuma 2009.-2021.gadam grozījumu pirmās redakcijas nodošana publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai
3. 
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017. gada 23.marta saistošo noteikumu Nr.___ „Par Jelgavas pilsētas administratīvās teritorijas un būvju uzturēšanu un aizsardzību” izdošana
4. 
Projekta “Loka maģistrāles pārbūve posmā no Aviācijas ielas līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai” iesniegšana
5. 
Grozījums Jelgavas pilsētas domes 2011.gada 22.decembra lēmumā Nr.15/15 “Jelgavas pilsētas domes deputātu un pašvaldības darbinieku atlīdzības kārtība” jaunās redakcijas apstiprināšana”
6. 
Par teritorijas Zīles ceļā 4, Jelgavā detālplānojuma atzīšanu par spēku zaudējušu un saistošo noteikumu izdošanu
7.
Par teritorijas Miezītes ceļā 49, Jelgavā detālplānojuma atzīšanu par spēku zaudējušu un saistošo noteikumu izdošanu
8. 
Grozījums Jelgavas pilsētas domes 2013.gada 22.augusta lēmumā Nr.11/11 “Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sastāva apstiprināšana”
9. 
S.Z. iesnieguma izskatīšana
10. 
J.K. iesnieguma izskatīšana
11.
A.P. iesnieguma izskatīšana
12
A.V. iesnieguma izskatīšana
13
Pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšana J.S.
14
Sociālās dzīvojamās telpas izīrēšana R.B.
Papildus iesniegtie lēmumu projekti
1.
Par Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017.gada 23.februāra  saistošo noteikumu Nr.17-7 “Grozījums Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016.gada 22.septembra saistošajos noteikumos Nr.16-19 “Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā” publicēšana
2.
Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas 5.vidusskola” nolikuma apstiprināšana
3.
Ēkas (kadastra apzīmējums 0900 005 0174 002) Blaumaņa ielā 14, Jelgavā, nojaukšana
2017. gada februāris *
Jelgavas pilsētas domes kārtējā sēde 2017.gada 23.februārī pulksten 10:00
Nr.p.k. Lēmuma nosaukums Lēmuma teksts
1. 
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017. gada 23. februāra saistošo noteikumu Nr.__ ”Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015. gada 12. novembra saistošajos noteikumos Nr. 15-19 “Sociālās palīdzības pabalstu un sociālo garantiju piešķiršanas noteikumi”” izdošana
2. 
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017. gada 23. februāra saistošo noteikumu Nr.__ ”Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015. gada 12. novembra saistošajos noteikumos Nr. 15-20 “Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi”” izdošana
3. 
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017. gada 23. februāra saistošo noteikumu Nr.__ ”Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2014. gada 18. decembra saistošajos noteikumos Nr. 14-25 “Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšana Jelgavas pilsētas pašvaldībā”” izdošana
4. 
Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa Jelgavas pilsētā
5. 
Piekrišana SIA “Jelgavas autobusu parks” iegādāties nekustamo īpašumu Meiju ceļā 64, Jelgavā
6. 
Piekrišana SIA “Jelgavas ūdens” iegādāties nekustamo īpašumu Zvejnieku ielā 10, Jelgavā
7.
Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2016. gada 26. maija lēmumā Nr. 6/6 “Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas izvērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšana”
8. 
Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs” maksas pakalpojumos
9. 
Grozījums Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas reģionālais tūrisma centrs” maksas pakalpojumos
10. 
Par Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāšanos sporta biedrībās
11.
Grozījumi Jelgavas domes 2000. gada 13. janvāra lēmumā Nr. 1/27 “Par medicīniskās atskurbtuves darbību”
PAPILDUS IESNIEGTIE LĒMUMU PROJEKTI
1.
Pirmpirkuma tiesību izmantošana uz nekustamo īpašumu Jāņa Asara ielā 1, Jelgavā
2.
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017.gada 23.februāra saistošo noteikumu Nr.___ “Grozījums Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016.gada 22.septembra saistošajos noteikumos Nr.16-19
3.
Par Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja komandējumu


 
www.jelgava.lv © 2002-2017, Izstrādājis SIA DatorCentrs